• Voor België bel: +32 (0) 33 84 25 45
    Voor Nederland bel: +31 (0) 850 65 52 65

Algemene voorwaarden

Special Industrial Repair maakt onderscheidt in haar voorwaarden op de volgende wijze;

1 Algemene voorwaarden voor onze onderaannemers

2 Algemene voorwaarden voor onze klanten

 

1 Algemene voorwaarden voor onze onderaannemers

Voor grotere werken is het van groot belang te beschikken over een netwerk van capabele onderaannemers. Met onze Algemene Voorwaarden van Onderaanneming ten grondslag acteren onze onderaannemers naar onze normen. Zij werken als een verlengstuk voor SIR en zorgen ervoor dat de kwaliteit van het werk gewaarborgd is en blijft.

Voor aanvang van de werken zal de onderaannemer op de hoogte worden gesteld van deze Algemene Voorwaarden van Onderaanneming waaraan hij zich dient te conformeren zodra hij het werk accepteert. Dit kan mondeling, dan wel schriftelijk gebeuren. Van de onderaannemer die op eigen titel en risico acteert mag worden verwacht zich op de hoogte te stellen of te hebben gesteld van deze Algemene Voorwaarden van Onderaanneming alvorens hij met de werkzaamheden voor SIR aanvangt.Zodra de onderaannemer aanvangt met de werkzaamheden voor SIR zijn deze onlosmakelijk in de samenwerking tussen SIR en de onderaannemer.

De Algemene Voorwaarden van Onderaanneming zijn leidend, ook indien er afwijkende afspraken worden gemaakt die betrekking hebben op het betreffende werk. Deze specifieke afspraken worden dan vastgelegd en als addendum bijgevoegd.

De Algemene Voorwaarden van Onderaanneming zijn op te vragen via ons contactformulier. Een mail sturen kan natuurlijk ook. Dit kan naar sir@sir.be

 

2 Algemene voorwaarden voor onze klanten

1. ALGEMENE VOORWAARDEN SIR
Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna volgende alge- mene voorwaarden die de klant uitdrukkelijk verklaart te kennen en te aanvaarden. Ze vormen een onsplitsbaar geheel met onze offerte. De algemene voorwaarden van de klant zijn ons slechts tegenstelbaar indien wij deze vooraf en schriftelijk aangenomen hebben.

2. OFFERTEN
Onze offerten zijn altijd vrijblijvend. De behandelende zaken zijn enkel bindend na onze schriftelijke bevestiging.

3. FACTUUR
Een factuur welke niet binnen de acht dagen geprotesteerd wordt is definitief aanvaard.

4. BETALINGEN
Onze facturen zijn betaalbaar te Antwerpen, contant of op bepaal- de termijn. Het toezenden ervan geldt als aanmaning tot betaling. Onze agenten zijn niet gemachtigd de onze verschuldigde bedragen te innen, tenzij zij drager zijn van een door ons ondertekende kwij- ting. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij wanbetaling van de kontante of op de bepaalde termijn betaalbare factuur, de klant van rechtswege intresten voor niet tijdige betaling van 1,5% per maand verschuldigd is, zonder aanvullende inmorastelling. Tevens wordt onherroepelijk overeengekomen dat een eenvou- dige vertraging in de betaling de klant van rechtswege verplicht tot een forfaitair bedongen vergoeding van 20% van de hoofdsom bij wijze van schadevergoeding voor schade door de verkoper onder- gaan doordat de hoofdverbintenis niet werd nagekomen (art. 1150
- 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek).

5. EIGENDOM GOEDEREN
De goederen blijven onze eigendom tot na betaling van hun volle- dige koopprijs.

6. TRANSPORTRISICO
De koopwaar reist op risico van de koper, zelfs bij franco verzending of door onze vrachtwagens.

7. GESCHILLEN
De rechtbanken te Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd.

8. KLANTINFORMATIE
Onze offerten worden opgesteld op basis van de door de klant verstrekte gegevens. Behoudens andersluidende overeenkomst betekenen de aangeduide oppervlakken altijd « ontplooide » oppervlakken. Zonder voorafgaande inzage van de plans worden onze prijzen slechts gegeven onder alle voorbehoud.

9. STAAT VAN DE VORM
Alvorens onze werken aan te vangen hebben wij de staat van de vorm niet na te gaan. Deze is geacht uitgevoerd overeenkomstig de plans en de voorschriften en aanvaard door de bouwheer.

10. VERTRAGINGEN
Om het even welke aan de klant te wijten vertraging in de uitvoering van onze werken, wordt aangerekend. Onze prijzen gelden voor een ononderbroken uitvoering van onze werken. De eventuele onderbrekingen geven aanleiding tot een verhoging van prijs, inbegrepen reis- en verblijfkosten, enz.

11. OPMETEN
De opmeting wordt gedaan onmiddellijk na het voltooien van onze werken, en bij voorkeur tegensprekelijk. In geval van afwezigheid van de klant of zijn afgevaardigde en indien geen protestbrief binnen 8 dagen wordt ingediend, gelden onze maten alleen en definitief, als wet tussen partijen.

12. OPLEVERING VAN ONZE WERKEN
Indien het contract niet uitdrukkelijk bepaalt dat een oplevering zal plaatshebben, wordt bij gebrek aan aangetekend protestschrijven met de post binnen 10 dagen na het einde van onze werken, de oplevering als definitief beschouwd.

13. ONDERBREKING VAN ONZE WERKEN
Elk voorval dat ons ertoe verplicht onze werken tijdelijk te onder- breken zal als een geval van overmacht beschouwd worden, met uitlokking van een verlenging van de oorspronkelijk bedongen uit- voeringstermijn gelijk aan de onderbrekingsduur en vermeerderd met de voor het nieuw in gang zetten vereiste tijdspanne. Worden
o.a. beschouwd als gevallen van overmacht: ongevallen, weers- omstandigheden en hun gevolgen waardoor ons werk technisch onmogelijk wordt, stakingen of lock-out, oproer, oorlogen en hun gevolgen. Deze opsomming leidt als voorbeeld en is geenszins beperkend.

14. WAARBORG
Wanneer een waarborg verleend wordt, is de draagwijdte ervan bedongen in de bijzondere voorwaarden van onze offerte. Indien geen waarborg vernoemd wordt, is deze uitgesloten.

15. ONGEVALLEN
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade geleden door derden ingevolge het gebruik, buiten ons weten, van ons materieel, onze materialen, steigers en/of andere installaties.

16. BANKGARANTIES
Wanneer uitdrukkelijk overeengekomen is dat de klant een zeker bedrag als waarborg mag inhouden (maximum 5% van het contractueel bedrag) gedurende een op voorhand bepaalde termijn, behouden wij ons het recht voor deze waarborg te geven onder de vorm van een bankgarantie of via een borgstellingkas.

17. WAARBORG OP BETALING
Wij behouden ons het recht voor betalingsvoorwaarden te eisen hetzij voor, hetzij tijdens de uitvoering van onze werken. Blijft onze vraag onbeantwoord of zijn de waarborgen ontoereikend dan hebben wij het recht om zonder verdere aan- maningen, de werken onmiddellijk stop te zetten en betaling te eisen van de voor het uitgevoerde werk verschuldigde bedragen. Terzelfder tijd ontzegt de klant zich elk recht om verdere afwer- kingen te eisen en staat hij volledig in voor alle gevolgen van deze stopzetting.

Special Industrial Repair, SIR NV

Heeft u nog vragen?


Wij staan u graag te woord, neemt u voor al uw vragen contact op met ons en u krijgt in de meeste gevallen al binnen 24 uur antwoord.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons kantoor in Wijnegem. Wij zijn tijdens reguliere werktijden bereikbaar per telefoon.

Vragen kunnen ook gericht worden aan sir@sir.be of via het contactformulier. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

  • Vosveld 21
  • B-2110 Wijnegem
  • België
  • Telefoon B: +32 (0) 384 25 45
  • Telefoon NL: +31 (0) 850 65 52 65
  • Email: sir@sir.be